1

GDPR - ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ZKratka GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016 / 679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zudováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95 / 46 / ES (nový nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo vyhlášeno dne 27. dubna 2016.

Przedmiot i cele - Ustanowienie zasad ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania ich danych osobowych i przepisów dotyczących przepływu danych osobowych. Rozporządzenie chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, koncentrując się na ochronie danych osobowych. Swobodny przepływ danych osobowych w Unii Europejskiej nie jest ograniczony ani zabroniony ze względu na ochronę osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Zakres przedmiotowy - Rozporządzenie ma zastosowanie do zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, jak również do niezautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych zawartych w rejestrze lub do włączenia do rejestru. Rozporządzenie nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez:

  • w wykonywaniu działań nieobjętych zakresem prawa Unii;
  • Państwa członkowskie w wykonywaniu działań objętych tytułem V rozdziału XUMUMU Traktatu UE;
  • osoba fizyczna podczas wyłącznie osobistej lub domowej działalności;
  • właściwe organy w celu zapobiegania, ścigania, wykrywania lub ścigania przestępstw lub wykonywania kar kryminalnych, w tym ochrony przed zagrożeniami dla bezpieczeństwa publicznego i zapobiegania im.
    Przetwarzanie danych osobowych przez instytucje, organy, urzędy i agencje Unii regulowane jest w szczególności rozporządzeniem (WE) nr 45 / 2001. Rozporządzenie (WE) nr 45 / 2001 i inne unijne akty prawne odnoszące się do takiego przetwarzania danych osobowych są zgodne z zasadami i przepisami niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 98. Rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla stosowania dyrektywy 2000 / 31 / WE.

Dane osobowe - Rozporządzenie wyjaśnia i rozszerza zakres i definicję danych osobowych. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Na przykład dane osobowe nie są na przykład danymi osoby prawnej (już o jej pracownikach), dane zmarłego, to nie dane, które nie identyfikują konkretnej osoby (np. Zwykłe imię i nazwisko), a dane osobowe nie obejmują anonimowych danych, tj. te, które pierwotnie zidentyfikowały tożsamość osoby, ale taki identyfikator został z nich usunięty. Natomiast dyrektywa obejmuje także dynamiczne adresy IP lub inne wirtualne identyfikatory wśród danych osobowych.

Obowiązek - Rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Z treści - Rozporządzenie określa zasady przetwarzania danych osobowych i legalność ich przetwarzania. Reguluje również warunki wyrażania zgody na przetwarzanie danych oraz dostarczanie informacji i dostęp do danych osobowych.

Wybrane prawa podmiotu danych - Między innymi osoba, której dane dotyczą, ma następujące prawa:

  • do naprawy
  • wymazanie (prawo do bycia zapomnianym)
  • ograniczyć przetwarzanie

GDPR w Republice Czeskiej - Według Izby Handlowej gotowość przedsiębiorców do tworzenia PKB nie była wysoka na końcu 2017, a niektórzy nie byli pewni nowych obowiązków w zakresie ochrony danych. Wprowadzenie GDPR nie powinno zająć handlowcom więcej niż miesiąc.

Dla szkół, PKBR wprowadzenie oznacza posiadanie dobrze wykonaną umowę, bo jeśli niektórzy rodzice nie mogą dojść do porozumienia, co zmniejsza możliwość prezentacji szkoły, trzeba będzie użyć blokowanie, a niektóre klasy nie mogą być prezentowane w ogóle. Zgoda rodziców byłby konieczny wymóg, na przykład w sytuacji, gdy dziecko wygrywa konkurencję matematyki i wolno strzelać zgodę rodziców na publikację wyników zwycięzców konkursu oraz zdjęć. Ochrona danych osobowych w szkołach to nie tylko imiona dzieci, ale także imiona ich rodziców. Istnieje ryzyko, że dyrektorzy szkół będą zawsze obawiali się czegoś złego.

Projekt ustawy o przetwarzaniu danych osobowych, który został zatwierdzony przez rząd, pozwala nam wyrazić zgodę na przetwarzanie danych bez zgody rodziców na dzieci w wieku 15. Pierwotny model liczył 13 od lat, ale został zwiększony z inicjatywy Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Związki zawodowe i związki zawodowe żądają latania 16 od lat.

Ochrona danych osobowych w szpitalach, szkołach i gminach powinna być nadzorowana przez specjalnego wysłannika. Pod koniec września 2017 nie był jasny dla gmin, urzędów i firm, jak wyglądałaby praca komisarza, gdyby mieli wystarczająco dużo do wydania i jak mogliby wziąć pieniądze.

Konserwatywne oszacowanie kosztów agentów operacyjnych wynosi 600 milionów koron, dodatkowe koszty zostaną przeznaczone na analizę danych wejściowych, nowe komputery dla powierników i oprogramowanie. Ponieważ istnieje niedobór wykwalifikowanych pracowników, możliwe jest wykorzystanie faktu, że specjalista może pracować dłużej ratusze, ale możliwe jest, że większe gminy z jednej wyznaczonej osoby nie będą wystarczające i potrzebują więcej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zaleciło, aby jeden komisarz pracował dla co najmniej dziesięciu gmin.

dzielenie
Zadawane pytanie